VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 342 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 3:1:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 340 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 19:36:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 361 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 19:29:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2018; 276 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 17:57:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:11-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/29/2016; P: 7/29/2018; 547 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 0:20:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/22/2016; P: 7/22/2018; 361 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 4:18:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/15/2016; P: 7/16/2018; 374 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 14:13:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/8/2016; P: 7/8/2018; 425 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 21:21:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-52
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/1/2016; P: 7/1/2018; 290 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 19:7:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/24/2016; P: 6/25/2018; 307 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/1/2021 20:23:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 40  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.