VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 394 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:2:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/1/2017; 444 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 16:15:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/24/2017; 486 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 16:16:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Công-vụ các Sứ-đồ 14:25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 319 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 16:17:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 252 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 8:57:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:8; Công-vụ các Sứ-đồ 7:1-60
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/6/2017; 469 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 16:22:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 345 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 12:9:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 372 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 16:26:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:26-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/9/2017; 532 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 18:11:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 609 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 16:28:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 36  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.