VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/9/2017; 364 xem
Xem lần cuối 7/25/2021 13:37:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/12/2017; 334 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/17/2021 10:12:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/5/2017; 410 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 21:35:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:15-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 393 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 20:9:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 458 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 23:43:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/12/2017; 504 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2021 7:45:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/5/2017; 575 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 2:54:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/29/2017; 737 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 4:40:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40&25-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 470 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 18:39:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 959 xem 13 lưu
Xem lần cuối 14.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 39  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.