VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 322 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/6/2019 23:1:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 457 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 1:13:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:39-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2015; 396 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/31/2019 19:31:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 322 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 16:16:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 446 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2019 6:13:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 321 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 16:52:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2015; 340 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 13:38:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2015; 560 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 5:51:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2015; 452 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 22:43:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 467 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 22:2:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 30  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.