VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 1:18-25; Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2015; 572 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 13:38:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 532 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 4:5:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2015; 504 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 15:35:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/26/2015; 573 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 15:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2015; 650 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 11:3:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 502 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/31/2020 7:16:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2015; 659 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 10:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 41:8-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2015; P: 10/16/2015; 794 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 8:2:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/4/2015; P: 10/15/2015; 604 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 18:19:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2015; 531 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 11:23:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 37  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.