VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2021; 253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 13:16:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2021; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 2:54:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:3-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2021; P: 1/26/2021; 264 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 12:19:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:40-50
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 248 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 2:24:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 8:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 345 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 2:38:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-32; Gióp 42:10-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2020; P: 12/29/2020; 304 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:50:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 201 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 21:29:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2020; P: 12/21/2020; 227 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 12:31:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 5:1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/13/2020; P: 12/14/2020; 220 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 14:15:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.