VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 273 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 14:19:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 198 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 22:45:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2018; P: 11/26/2018; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 21:55:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:11/18/2018; 203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 16:2:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2018; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 16:47:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 215 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 13:53:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/21/2018; 160 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 16:11:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 4:39:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2018; 221 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 12:17:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 177 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 8:51:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.