VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ma-thi-ơ 19:16-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2014; 841 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2022 2:55:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 23:5-6
Pastor John Altfeltis
C:2/16/2014; 607 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2022 4:14:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2014; 747 xem
Xem lần cuối 11/19/2022 8:48:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2014; 1031 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2022 21:43:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2014; 683 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/19/2022 1:55:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Pastor John Altfeltis
C:1/19/2014; 810 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2022 16:19:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2013; 854 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2022 9:4:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2013; 649 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/19/2022 20:21:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-39
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2013; 761 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2022 9:52:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/15/2013; 717 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2022 20:22:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  40 / 45  Tiếp  Cuối

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.