VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 4:22-33
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 14:8:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:1-9; Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2020; 420 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 7:0:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 328 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 12:59:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/15/2020; 425 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/31/2021 13:12:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34; Ê-phê-sô 5:19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2020; 363 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/31/2021 13:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/1/2020; 222 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 19:8:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 23:56:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:18-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2020; 457 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 5:6:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 258 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 16:7:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 271 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 8:38:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.