VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 202 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 15:40:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:16-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 244 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 8:43:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 211 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 7:1:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/8/2019; 352 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 21:3:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:21-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/25/2019; 230 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 1:59:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 258 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 10:35:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 241 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 7:14:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 177 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 19:10:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/28/2019; 312 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 17:0:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:30-32; Ê-phê-sô 5:1-2
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/21/2019; 293 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 17:4:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.