VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 127 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 18:55:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 302 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 7:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 259 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 2:4:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 211 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 8:11:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/6/2018; 346 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 15:54:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/29/2018; 326 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 18:18:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 215 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 4:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/15/2018; 319 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 4:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/8/2018; 352 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 7:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/1/2018; 449 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 11:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.