VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Giăng 10:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 239 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 0:54:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:1-19; Châm-ngôn 13:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/21/2020; P: 6/22/2020; 355 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 19:6:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 249 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 16:41:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/31/2020; 292 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 1:7:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 228 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 2:26:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2020; 266 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 6:16:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2020; 234 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 13:58:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2020; 248 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 1:14:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 252 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 12:32:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-57
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 297 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 11:44:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.