VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 2:1-11
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 255 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 8:47:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/11/2018; 316 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 13:59:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 20:44:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10;
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/25/2018; 201 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 9:45:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 190 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 2:37:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8; Ê-sai 37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/4/2018; 304 xem
Xem lần cuối 7/14/2019 6:38:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 307 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 11:5:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/14/2018; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 40.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 250 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 12:40:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/31/2017; 246 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 18:46:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.