VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 1:18-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 227 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 11:33:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14; Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/10/2017; 194 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 12:17:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:1; Ma-thi-ơ 1:16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 268 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 7:28:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/26/2017; 440 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 7:48:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 25:9-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2017; P: 11/25/2017; 291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 1:27:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 190 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 3:33:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/12/2017; 264 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 10:53:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/5/2017; 266 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 19:54:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:20-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/29/2017; 292 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 15:22:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 314 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 5:39:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.