VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Cô-lô-se 1:12-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/10/2020; P: 4/11/2020; 304 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 14:19:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:22-33
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 21:7:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:1-9; Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2020; 465 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 18:10:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 348 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 9:2:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/15/2020; 451 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 1:24:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34; Ê-phê-sô 5:19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2020; 383 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 2:15:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/1/2020; 237 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 12:5:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 177 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 0:50:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:18-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2020; 479 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 13:51:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 281 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 13:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.