VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2018; 275 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 3:27:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 263 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 2:35:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/11/2018; 336 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 20:40:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 205 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 11:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10;
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/25/2018; 210 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 16:31:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 209 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 14:34:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8; Ê-sai 37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/4/2018; 314 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 9:43:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 324 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 2:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/14/2018; 393 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 0:41:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 260 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 5:48:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.