VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2019; 274 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 10:11:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2019; 483 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 17:29:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/30/2019; 246 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 0:49:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 234 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 2:31:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/16/2019; 356 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 10:24:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/9/2019; 289 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 9:53:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2019; 234 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 20:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 235 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 13:6:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2019; 255 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 6:43:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/5/2019; 233 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 15:10:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.