VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 3:16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/15/2019; P: 12/31/2019; 146 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 17:16:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:7
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 172 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:9:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:6-11
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/21/2019; P: 4/29/2019; 353 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:13:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 355 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 23:43:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 381 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:14:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 380 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:16:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 550 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:14:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 472 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:15:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-16
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 474 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:9:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 567 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 23:36:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.