VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 723 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 8:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/17/2013; 574 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/6/2020 20:24:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/10/2013; 620 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 5:57:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/3/2013; 772 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 0:49:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:1-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/27/2013; 551 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 21:27:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/20/2013; 529 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 20:51:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/13/2013; 725 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 19:18:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/6/2013; 501 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 20:53:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 1:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/29/2013; 559 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 13:35:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 19:3-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/22/2013; 531 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/15/2020 20:28:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.