VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/1/2015; P: 2/20/2015; 524 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 8:56:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/28/2015; P: 2/20/2015; 904 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 1:45:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/18/2015; P: 2/20/2015; 603 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 7:23:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/11/2015; P: 2/20/2015; 530 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 7:53:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/2/2014; P: 2/20/2015; 413 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 7:10:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/8/2015; P: 2/19/2015; 489 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 1:54:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/21/2014; 702 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 13:38:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/7/2014; 531 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 23:20:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/31/2014; 489 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 23:7:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/24/2014; 671 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/21/2019 3:44:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.