VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/13/2014; 565 xem 6 lưu
Xem lần cuối 13.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:4-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/6/2014; 572 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 7:49:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/28/2014; 519 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 5:58:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/15/2014; 535 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/5/2019 18:57:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 585 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/5/2019 23:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/11/2014; 663 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 0:34:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/4/2014; 537 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 19:48:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:11-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/27/2014; 469 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 23:42:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/20/2014; 468 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 23:16:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:57-67; Ma-thi-ơ 27:11-26
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/18/2014; 421 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 7:19:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 17  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.