VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/13/2014; 615 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 20:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:4-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/6/2014; 600 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 11:7:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/28/2014; 555 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 21:35:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/15/2014; 566 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 3:13:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 635 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 23:15:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/11/2014; 690 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 4:15:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/4/2014; 560 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 4:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:11-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/27/2014; 494 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 11:25:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/20/2014; 491 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 15:22:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:57-67; Ma-thi-ơ 27:11-26
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/18/2014; 454 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 23:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 17  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.