VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/2/2014; 1071 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 22:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/26/2014; 644 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 13:53:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 95
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/19/2014; 997 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 14:6:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/12/2014; 795 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 6:43:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/5/2014; 947 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 10:5:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/29/2013; 1062 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 2:49:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/24/2013; 830 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 16:5:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:20; Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/22/2013; 575 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 20:58:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/15/2013; 606 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 7:19:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/8/2013; 905 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 4:40:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 17  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.