VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/16/2011; 2752 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/14/2024 7:23:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/2/2011; 2073 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 1:21:9
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 2:7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:9/25/2011; 1819 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 13:37:10
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 35:18; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; 1 Sa-mu-ên 15:22; Hê-bơ-rơ 10:24; Giăng 11:41
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/28/2010; 1313 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 17:7:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/28/2010; 2021 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 21:15:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/28/2010; 2880 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/9/2024 16:5:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/27/2010; 959 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 17:7:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/26/2010; 3476 xem 23 lưu
Xem lần cuối 25.18 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/25/2010; 940 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 22:52:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/21/2010; 995 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 17:7:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 31  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.