VietChristian
VietChristian
svtk.net
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/18/2007; 4306 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 19:21:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/11/2007; 4110 xem 33 lưu
Xem lần cuối 6/25/2022 6:37:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/4/2007; 2490 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 18:31:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:57-58; 1 Giăng 5:4; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2006; 790 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 3:15:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/19/2006; 639 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2022 8:52:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 50:23; Lu-ca 17:12-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/27/2005; 968 xem 10 lưu
Xem lần cuối 27.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/28/2004; 877 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 6:32:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 1543 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 14:2:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1550 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2022 20:41:53
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-11
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1868 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2022 19:33:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 29  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.