VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Ti-mô-thê 2:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 261 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 7:25:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 330 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/1/2019 18:17:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 735 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 19:55:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/15/2015; P: 3/24/2015; 340 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 22:41:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 483 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 18:23:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 444 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 1:41:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 3:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 403 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 21:48:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 383 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 23:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/28/2014; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 12:16:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/14/2014; 364 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 14:26:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.