VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 17:20-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 328 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 2:1:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 22:11:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 289 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 15:38:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/10/2014; 232 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 15:31:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 216 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 11:37:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/3/2014; 369 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 5:47:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 579 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/30/2019 7:31:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/13/2014; 264 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 3:44:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 51:12-13a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/6/2014; 290 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 3:41:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/22/2014; 395 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 15:12:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.