VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 17:20-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 366 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 15:58:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 357 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 13:0:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 325 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 1:18:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/10/2014; 265 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 13:6:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 256 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 16:4:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/3/2014; 410 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 10:34:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 622 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 12:16:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/13/2014; 319 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 15:2:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 51:12-13a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/6/2014; 325 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 9:32:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/22/2014; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 2:49:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.