VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Ti-mô-thê 2:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 312 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 7:4:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 379 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 17:9:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 800 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 18:2:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/15/2015; P: 3/24/2015; 379 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 17:44:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 536 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 18:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 495 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 2:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 3:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 460 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 0:11:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 439 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 15:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/28/2014; 379 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 17:4:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/14/2014; 430 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 17:52:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.