VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 2303 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/30/2022 16:7:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2015; P: 3/14/2015; 2081 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/30/2022 10:34:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2015; P: 3/6/2015; 3053 xem 38 lưu
Xem lần cuối 6/30/2022 11:20:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2015; P: 2/12/2015; 2435 xem 31 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 23:12:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/25/2015; P: 2/1/2015; 2211 xem 24 lưu
Xem lần cuối 6/29/2022 22:47:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 1959 xem 27 lưu
Xem lần cuối 6/27/2022 21:11:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/11/2015; P: 1/16/2015; 1855 xem 34 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 18:53:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:21-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/4/2015; P: 1/8/2015; 2105 xem 37 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 8:3:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/28/2014; P: 1/1/2015; 2076 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12.71 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 1984 xem 26 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 3:39:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.