VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 2601 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/27/2024 20:49:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2015; P: 3/14/2015; 2499 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/27/2024 9:14:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2015; P: 3/6/2015; 3585 xem 39 lưu
Xem lần cuối 5/28/2024 2:31:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2015; P: 2/12/2015; 2859 xem 33 lưu
Xem lần cuối 5/25/2024 5:53:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/25/2015; P: 2/1/2015; 2638 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/25/2024 1:54:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 2173 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/26/2024 0:43:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/11/2015; P: 1/16/2015; 2037 xem 35 lưu
Xem lần cuối 5/26/2024 4:20:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:21-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/4/2015; P: 1/8/2015; 2291 xem 38 lưu
Xem lần cuối 5/26/2024 6:14:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/28/2014; P: 1/1/2015; 2263 xem 33 lưu
Xem lần cuối 5/25/2024 16:4:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 2179 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/27/2024 10:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.