VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 1825 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 17:53:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2015; P: 3/14/2015; 1618 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 14:12:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2015; P: 3/6/2015; 2227 xem 30 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 23:52:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2015; P: 2/12/2015; 1756 xem 26 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 21:7:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/25/2015; P: 2/1/2015; 1708 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 15:59:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 1699 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 13:33:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/11/2015; P: 1/16/2015; 1513 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 15:7:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:21-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/4/2015; P: 1/8/2015; 1769 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 7:11:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/28/2014; P: 1/1/2015; 1687 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 18:0:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 1737 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 2:51:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.