VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 2206 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 0:58:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2015; P: 3/14/2015; 1982 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/3/2021 20:46:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2015; P: 3/6/2015; 2873 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 8:6:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2015; P: 2/12/2015; 2282 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 10:22:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/25/2015; P: 2/1/2015; 2094 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12/3/2021 3:12:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 1908 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 12:18:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/11/2015; P: 1/16/2015; 1794 xem 33 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 20:46:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:21-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/4/2015; P: 1/8/2015; 2030 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 16:52:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/28/2014; P: 1/1/2015; 1969 xem 31 lưu
Xem lần cuối 12/3/2021 21:43:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 1933 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 1:23:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.