VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/12/2019; 292 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 6:3:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:30; 2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/12/2019; 258 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 9:23:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5; 2 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 347 xem
Xem lần cuối 5/22/2020 7:15:27
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 131
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 356 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 14:55:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:15; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 324 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 13:26:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 259 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 8:34:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/12/2019; P: 5/14/2019; 403 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 5:44:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; Ga-la-ti 5:16-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2019; P: 5/14/2019; 242 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 7:13:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 678 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 18:16:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2019; 213 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 21:0:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.