VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 11:11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 651 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 16:20:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:13-31
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 889 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 20:56:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 9:0:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 261 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 21:36:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 876 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 415 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 23:46:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 1296 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 10:23:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 370 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 19:29:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 419 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 0:35:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 273 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 22:47:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.