VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 199 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 15:1:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 444 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 4:10:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 592 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 3:12:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 221:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 198 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 4:13:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 767 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 17:8:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 385 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 13:31:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 327 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 4:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 292 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 20:18:48
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 357 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 1:24:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 1211 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 19:28:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.