VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 372 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 1:23:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/21/2018; 360 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 11:44:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 472 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 14:38:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/7/2018; 387 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 11:44:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:3-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/23/2018; 394 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 22:40:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/16/2018; 298 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 14:52:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 398 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 15:7:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 444 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/31/2020 15:12:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/12/2018; 449 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 22:28:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/5/2018; 671 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 22:48:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.