VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 1:19-34
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 216 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 17:57:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/24/2019; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 16:57:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 15:33:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 281 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 17:54:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/3/2019; 353 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 0:51:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/27/2019; 347 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 16:20:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 199 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 4:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 330 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:58:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:15-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 319 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 20:15:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 334 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 8:14:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.