VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 10:23-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 171 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 16:50:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 285 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 20:39:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:15-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 298 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 8:21:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 312 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 9:32:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 11:25:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 350 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 12:6:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 212 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 4:20:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 415 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 7:54:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 268 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 21:38:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/21/2018; 234 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 17:32:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.