VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 13:4-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/3/2017; P: 12/10/2017; 259 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 18:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 308 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 13:3:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/12/2017; 391 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 23:42:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/5/2017; 425 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 6:36:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/29/2017; 359 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 18:15:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 519 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 21:39:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 480 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 11:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 398 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 11:17:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/24/2017; 481 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:58:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 357 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 20:2:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.