VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Sang
C:10/18/2015; 510 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 10:12:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/11/2015; P: 10/12/2015; 513 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 8:11:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/27/2015; P: 9/30/2015; 677 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 15:21:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 479 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 0:40:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 507 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 13:59:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-27
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/8/2012; 817 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 1:26:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:17a
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/1/2012; 565 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 19:11:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 15  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.