VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/24/2020; P: 5/29/2020; 92 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 14:44:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 21:5-13
Mục Sư Nguyễn Sang
C:5/17/2020; P: 5/29/2020; 121 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 117 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:23:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/3/2020; P: 5/5/2020; 202 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 10:13:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/26/2020; P: 5/4/2020; 115 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:22:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 124 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 16:28:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/12/2020; P: 4/21/2020; 65 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 3:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9; ; Ê-sai 53:3-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/10/2020; P: 4/12/2020; 167 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 14:39:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/5/2020; P: 4/9/2020; 210 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:46:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/15/2020; P: 4/6/2020; 109 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 17:34:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.