VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1585 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:53:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:24-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/17/2012; 1017 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 3:17:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2012; 947 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:53:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3-128:4
Mục Sư Trần Thanh Dũng
C:6/17/2012; 1886 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 4:53:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/17/2012; 896 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:37:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:4-8; 2 Sa-mu-ên 18:28-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/17/2012; 966 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 4:20:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:10b
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/14/2011; 2390 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 9:40:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:10a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/31/2011; 2810 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 17:45:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9b
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/17/2011; 2482 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 16:23:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/26/2011; 896 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 9:49:51
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.