VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:25; Nê-hê-mi 8:10b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/24/2021; P: 10/27/2021; 168 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 8:29:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 164 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 19:47:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 86 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 14:27:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/8/2021; P: 8/12/2021; 97 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 9:43:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 13:43:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/18/2021; P: 7/20/2021; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 15:23:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15; Lu-ca 20:37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/11/2021; P: 7/14/2021; 183 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 17:37:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/4/2021; P: 7/10/2021; 134 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 10:38:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/27/2021; P: 7/10/2021; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 18:46:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:29-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/20/2021; P: 6/23/2021; 148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 20:41:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.