VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 92:12-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/28/2020; P: 7/3/2020; 136 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 15:9:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 18:15:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3.9-10,14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/14/2020; P: 6/17/2020; 207 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 15:3:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:17-18; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 18:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 129 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 1:30:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 145 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 12:24:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 139 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 18:45:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/10/2020; P: 5/17/2020; 87 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/28/2020 0:58:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 234 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 8:15:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 4:13:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/22/2020; P: 3/24/2020; 264 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 3:20:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.