VietChristian
VietChristian
20 Năm Nhìn Lại

2 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 1133 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 13:57:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:24-26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 1159 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 15:16:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 1382 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 10:0:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 29-30
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/20/2017; P: 8/24/2017; 1070 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 4:23:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 27
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 1138 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 15:6:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 1109 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 18:44:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 1088 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 10:15:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 1054 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 3:58:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:1-25
Mục Sư Hồ Nguyên Kha
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 482 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 11:26:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 1081 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 17:6:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.