VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

3 Giăng 1:1-8
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/22/2017; P: 2/3/2017; 508 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 7:22:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:10/30/2016; P: 12/1/2016; 692 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 3:33:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 1:1-28
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:10/23/2016; P: 12/1/2016; 457 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 6:35:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Trần Thiện Minh
C:11/13/2016; P: 11/16/2016; 635 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/22/2019 22:56:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 28:14
Mục Sư Trần Thiện Minh
C:11/12/2016; P: 11/16/2016; 544 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 2:18:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.