VietChristian
VietChristian
httl.org

Nê-hê-mi 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 245 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:37:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/22/2017; P: 10/27/2017; 289 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 12:47:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giu-đe 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/15/2017; P: 10/19/2017; 352 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:37:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 306 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 17:49:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/17/2017; P: 9/22/2017; 251 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:37:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/10/2017; P: 9/14/2017; 495 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:37:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:33-34
Mục Sư Nguyễn Minh
C:9/3/2017; P: 9/6/2017; 540 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 6:47:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-29; 1 Giăng 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 310 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:38:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/20/2017; P: 8/24/2017; 645 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:38:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:57:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.