VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
1 Ti-mô-thê 6:10-11; Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 537 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 17:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/8/2018; P: 4/9/2018; 696 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 8:25:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/30/2018; P: 3/31/2018; 439 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 0:47:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:14-25
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/25/2018; P: 3/26/2018; 580 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 2:40:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:18-23; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 493 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 1:19:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-9; Ma-thi-ơ 13:18-23
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/11/2018; P: 3/13/2018; 608 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/5/2022 13:29:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 659 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 1:14:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/25/2018; 576 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 18:16:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36a
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 589 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 0:1:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 436 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 8:18:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 20  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.