VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 24:14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/3/2018; P: 6/4/2018; 280 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 0:26:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/20/2018; 285 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 17:11:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 316 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 7:14:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:10-11; Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 311 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 9:57:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/8/2018; P: 4/9/2018; 469 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 7:40:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/30/2018; P: 3/31/2018; 229 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 11:55:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:14-25
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/25/2018; P: 3/26/2018; 351 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 19:41:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:18-23; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 262 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 1:57:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-9; Ma-thi-ơ 13:18-23
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/11/2018; P: 3/13/2018; 401 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 16:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 392 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 1:23:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.