VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 49 xem 3 lưu
Xem lần cuối 46.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 183 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 23:39:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/12/2020; P: 7/20/2020; 190 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 3:34:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:23-29
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/5/2020; P: 7/10/2020; 129 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 9:36:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 137 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 23:31:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/7/2020; P: 6/10/2020; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 12:20:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 2:25:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Pastor Huỳnh Trần Linh
C:3/1/2020; P: 3/4/2020; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 14:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-40
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/23/2020; P: 2/26/2020; 258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 2:25:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/9/2020; P: 2/14/2020; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 17:18:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.