VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
E-xơ-ra 10:1-19
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/17/2021; P: 10/18/2021; 13 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 3:0:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 70 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 1:10:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 9:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/6/2021; P: 10/8/2021; 132 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 23:45:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 8:15-36
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 120 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 23:44:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 7:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 3:39:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 6:1-22
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/5/2021; P: 9/7/2021; 123 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 1:25:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:13-16.
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 102 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 19:29:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 4:1-24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/8/2021; P: 8/10/2021; 138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 1:57:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 3:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/1/2021; P: 8/3/2021; 131 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 16:2:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 1:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 104 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 3:10:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.