VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1822 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 1:24:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1430 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 23:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2334 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 9:5:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1878 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 1:44:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2929 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 22:50:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2190 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 23:59:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2337 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 15:59:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1555 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 3:55:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2015 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 12:54:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.