VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1494 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/22/2019 22:46:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1254 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 15:24:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:17-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1666 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/21/2019 22:1:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1931 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 4:59:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:27-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1609 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 11:7:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1569 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 7:33:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:12-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1674 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 11:58:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2354 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 4:11:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.