VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ê-sai 1:1-20
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1297 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2023 20:14:48
Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1811 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/21/2023 2:38:33
Đọc   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 18:32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1230 xem
Xem lần cuối 3/10/2023 2:20:59
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1083 xem
Xem lần cuối 3/4/2023 6:15:49
Đọc   Chia sẻ
E-xơ-ra 9:8-9
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1077 xem
Xem lần cuối 3/4/2023 3:27:26
Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:1-36
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1052 xem
Xem lần cuối 3/4/2023 3:27:23
Đọc   Chia sẻ
2 Các Vua 18:3-7
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1241 xem
Xem lần cuối 3/18/2023 6:29:53
Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 35:1-15
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1588 xem
Xem lần cuối 3/12/2023 22:0:36
Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:12-15; Giô-ên 2:28-32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1404 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2023 9:24:22
Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:0-4:0
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1573 xem
Xem lần cuối 3/21/2023 11:45:14
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.