VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 1:1-20
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1106 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 0:34:43
Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1609 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 18:23:40
Đọc   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 18:32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1041 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 2:15:44
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 960 xem
Xem lần cuối 12/25/2020 17:39:56
Đọc   Chia sẻ
E-xơ-ra 9:8-9
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 925 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 10:24:23
Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:1-36
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 895 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 13:13:35
Đọc   Chia sẻ
2 Các Vua 18:3-7
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1071 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 9:1:13
Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 35:1-15
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1421 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 0:33:52
Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:12-15; Giô-ên 2:28-32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 23:21:10
Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:0-4:0
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1365 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 6:57:41
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.