VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Ê-sai 1:1-20
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 14.83 phút
Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1669 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/2/2021 6:29:1
Đọc   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 18:32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1112 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 9:29:11
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1007 xem
Xem lần cuối 10/3/2021 6:13:45
Đọc   Chia sẻ
E-xơ-ra 9:8-9
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 980 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 15:16:20
Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:1-36
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 956 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 15:16:11
Đọc   Chia sẻ
2 Các Vua 18:3-7
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1133 xem
Xem lần cuối 11.28 phút
Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 35:1-15
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1476 xem
Xem lần cuối 10/9/2021 5:24:32
Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:12-15; Giô-ên 2:28-32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1274 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 22:12:22
Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:0-4:0
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1451 xem
Xem lần cuối 10/4/2021 1:5:56
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.