VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
1 Ti-mô-thê 4:7-12
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1312 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 10:50:16
Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-16
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 900 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 10:32:15
Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:7-11
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1454 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 10:50:14
Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 17:0-18:0
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1044 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 7:48:42
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1168 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 4:36:43
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 949 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 10:50:10
Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1430 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 22:49:4
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:14
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1257 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 10:55:16
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 85:6; E-xơ-ra 9:8-9
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1023 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 16:46:26
Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 145 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 15:48:7
Đọc  Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.