VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Ti-mô-thê 4:7-12
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1297 xem
Xem lần cuối 7/30/2021 1:21:22
Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-16
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 885 xem
Xem lần cuối 8/4/2021 0:7:46
Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:7-11
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1436 xem
Xem lần cuối 8/1/2021 7:32:6
Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 17:0-18:0
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1027 xem
Xem lần cuối 8/2/2021 5:10:28
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1149 xem
Xem lần cuối 8/1/2021 7:26:55
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 933 xem
Xem lần cuối 8/3/2021 10:33:45
Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1410 xem
Xem lần cuối 28.01 phút
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:14
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1227 xem
Xem lần cuối 8/3/2021 1:43:34
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 85:6; E-xơ-ra 9:8-9
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1009 xem
Xem lần cuối 8/1/2021 7:50:10
Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 122 xem
Xem lần cuối 8/1/2021 20:23:28
Đọc  Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.