VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
1 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 171 xem
Xem lần cuối 1/10/2022 10:15:42
Đọc  Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 3:7-10
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1572 xem
Xem lần cuối 1/16/2022 4:33:22
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:23-24; Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1483 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/5/2022 18:49:56
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 42
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 891 xem
Xem lần cuối 1/7/2022 1:59:48
Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:7-12
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1331 xem
Xem lần cuối 1/7/2022 2:0:55
Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-16
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 922 xem
Xem lần cuối 1/13/2022 20:12:52
Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:7-11
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1472 xem
Xem lần cuối 1/4/2022 4:1:8
Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 17:0-18:0
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1059 xem
Xem lần cuối 1/16/2022 2:46:8
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1183 xem
Xem lần cuối 1/8/2022 1:50:44
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 962 xem
Xem lần cuối 1/14/2022 6:30:28
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.