VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Gia-cơ 3:7-10
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1399 xem
Xem lần cuối 3/17/2020 4:45:33
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:23-24; Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1351 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/14/2020 8:2:8
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 42
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 779 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 4:41:55
Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:7-12
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1233 xem
Xem lần cuối 2/27/2020 1:39:38
Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-16
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 797 xem
Xem lần cuối 4/3/2020 21:3:28
Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:7-11
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1359 xem
Xem lần cuối 3/23/2020 6:22:17
Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 17:0-18:0
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 948 xem
Xem lần cuối 4/7/2020 13:56:53
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1069 xem
Xem lần cuối 3/13/2020 1:41:18
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 870 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 4:43:19
Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1336 xem
Xem lần cuối 3/4/2020 2:49:48
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.