VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-sai 40:11; Công-vụ các Sứ-đồ 20:28
Pastor Robert Fetherlin
C:6/30/2013; 521 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:46:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:7-14
Pastor Dan Wetzel
C:6/30/2013; 447 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 17:25:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-17
Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
C:6/29/2013; 633 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 21:55:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2013; 1411 xem 46 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 18:55:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-21
Pastor Thomas Stebbins
C:6/29/2013; 625 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 14:34:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-6:24
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:6/29/2013; 1121 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 12:35:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2013; 964 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 5:22:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:6/28/2013; 1194 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 16:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4
Pastor Thomas Stebbins
C:7/1/2012; 590 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 20:27:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 30:1-6
Pastor Dan Wetzel
C:7/1/2012; 410 xem
Xem lần cuối 10/8/2019 19:3:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.