VietChristian
VietChristian
svtk.net

Giăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 754 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 23:2:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:0-5:0
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:7/1/2012; 2097 xem 34 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:45:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:7/1/2012; 2352 xem 36 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:45:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/1/2012; 1580 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:39:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Năm
C:7/1/2012; 871 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 22:23:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2
Mục Sư Võ Xuân
C:7/1/2012; 799 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 23:32:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 749 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 23:3:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Pastor Gary Benedict
C:7/1/2012; 407 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 23:59:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 12:1-5
Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
C:7/1/2006; 1398 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 21:23:10
Xem  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Pastor Harold Mangham
C:7/1/2006; 1546 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 0:4:21
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.