VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Các Quan Xét 4:1-24
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/2/2016; P: 10/6/2016; 470 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 17:19:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:29-42
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/2/2016; P: 10/3/2016; 530 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 1:0:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-6; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2016; P: 7/11/2016; 492 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 18:55:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/1/2016; P: 7/11/2016; 1079 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 21:54:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 36:22-38
Pastor Dan Wetzel
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 490 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 1:35:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 925 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 20:2:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:53-8:11
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 1108 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 6:23:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/4/2015; P: 7/11/2015; 945 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 4:34:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc
C:7/6/2015; P: 7/10/2015; 762 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 9:39:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-57
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/6/2015; P: 7/10/2015; 399 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 11:47:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.