VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-sai 49:1-6; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2016; P: 7/11/2016; 524 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 21:28:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/1/2016; P: 7/11/2016; 1163 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 4:27:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 36:22-38
Pastor Dan Wetzel
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 529 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 23:45:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 967 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 22:4:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:53-8:11
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 1184 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 1:0:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/4/2015; P: 7/11/2015; 1018 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 3:14:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc
C:7/6/2015; P: 7/10/2015; 805 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 0:58:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-57
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/6/2015; P: 7/10/2015; 424 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 3:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:8-10
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 826 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 1:52:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 54:1-11
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 1518 xem 36 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 1:40:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.