VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Phi-e-rơ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/4/2015; P: 7/11/2015; 980 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 23:24:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc
C:7/6/2015; P: 7/10/2015; 780 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 14:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-57
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/6/2015; P: 7/10/2015; 411 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 20:37:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:8-10
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 791 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 5:42:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 54:1-11
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 1459 xem 36 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 0:11:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 927 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 15:52:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:15; Thi-thiên 23
Pastor John Stumbo
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 541 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 11:31:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 1:1-11
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/4/2015; P: 7/10/2015; 591 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 15:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:20-26; Hê-bơ-rơ 7:24-25
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/3/2015; P: 7/10/2015; 678 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 14:12:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:7-11
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/28/2014; P: 7/6/2014; 2252 xem 42 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 8:4:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.