VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Phi-líp 3:1-6
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:6/28/2014; P: 7/3/2014; 1691 xem 39 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:37:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1
Pastor John Stumbo
C:6/29/2014; P: 7/3/2014; 415 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 3:43:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-11
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/1/2014; 931 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 2:42:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:7-19
Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:6/30/2014; 1810 xem 38 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 14:17:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:15-31
Pastor John Stumbo
C:6/29/2014; 524 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 9:23:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 1223 xem 40 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 5:12:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 50:1-11
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2014; 761 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 16:33:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:1-7
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:6/28/2014; 1176 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 4:1:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-11; Ê-sai 57:15-16
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2014; 663 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 22:44:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 844 xem 30 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 19:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.