VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 14:27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1157 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 9:21:20
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1406 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 5:21:47
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 851 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 23:17:6
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 15:18-16:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 906 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 11:3:10
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 764 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 20:4:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 845 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 19:5:52
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 18:1-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 778 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 0:1:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 19:30
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1240 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 0:42:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1318 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 2:57:19
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1410 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 8:37:58
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.