VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ga-la-ti 5:1-6
Mục Sư Võ Chí Mai
C:7/2/2023; P: 7/7/2023; 162 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 17:35:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/18/2023; P: 6/22/2023; 277 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 21:24:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2023; P: 6/15/2023; 461 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 18:9:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/4/2023; P: 6/9/2023; 324 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 21:42:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:4-7
Truyền Đạo Phạm Công Bình
C:5/28/2023; P: 6/2/2023; 239 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 0:1:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/21/2023; P: 5/26/2023; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 5:56:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33; Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/14/2023; P: 5/19/2023; 331 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 6:37:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/7/2023; P: 5/12/2023; 288 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 18:4:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/30/2023; P: 5/4/2023; 319 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 10:50:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/23/2023; P: 4/29/2023; 278 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 18:3:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 89  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.