VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sáng-thế Ký 12:1-4
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 844 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 22:14:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:11-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/23/2016; 1005 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 23:20:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/16/2016; 1658 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 23:15:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1751 xem 40 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 2:33:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/2/2016; 1466 xem 36 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 4:10:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/25/2016; P: 10/1/2016; 1021 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 12:26:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 12:45:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119
Pastor Hồ Long
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 845 xem 2 lưu
Xem lần cuối 58.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:21-35
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:9/4/2016; P: 9/5/2016; 1400 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 16:26:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 1230 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 18:55:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 67  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.