VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 2077 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 3:33:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 1353 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 10:45:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 1591 xem 30 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 0:36:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 1375 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 3:12:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 731 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 19:3:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/20/2015; P: 12/25/2015; 749 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 5:11:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1758 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 17:46:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1583 xem 39 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 0:44:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 1485 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 11:22:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 1521 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 1:26:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 67  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.