VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Truyền-đạo 5:11-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/23/2016; 1059 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 9:35:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/16/2016; 1739 xem 36 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 10:6:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1830 xem 40 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 12:19:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/2/2016; 1522 xem 36 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 5:30:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/25/2016; P: 10/1/2016; 1091 xem 28 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 14:16:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1385 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 18:9:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119
Pastor Hồ Long
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 923 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 7:5:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:21-35
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:9/4/2016; P: 9/5/2016; 1510 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 11:52:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 1298 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 4:7:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:19-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 1239 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 10:14:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 70  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.