VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 2046 xem 28 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 5:47:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 1324 xem 28 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 1:59:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 1565 xem 30 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 22:47:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 1360 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 23:38:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 716 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 3:54:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/20/2015; P: 12/25/2015; 732 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 23:20:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1738 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 21:9:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1568 xem 39 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 7:28:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 1464 xem 27 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 10:30:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 1490 xem 35 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 11:1:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 67  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.