VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Sử-ký 29:1-9
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/23/2014; 1147 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 21:13:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 2204 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 11:59:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 1991 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 16:15:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2014; 2542 xem 33 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:6:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:1-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/26/2014; 1045 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 22:10:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 2309 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 11:35:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 2319 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 20:28:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1856 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 16:34:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/29/2013; 1339 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 17:35:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2013; 2356 xem 42 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 14:12:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 67  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.