VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 849 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 21:56:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Pastor Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 356 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 16:45:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 839 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 1:51:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 1032 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 5:58:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 1032 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 1:13:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2018; P: 12/28/2018; 795 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 0:45:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2018; P: 12/20/2018; 740 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 11:4:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 368 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 21:10:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 331 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 17:12:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 818 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 13:20:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.