VietChristian
VietChristian
svtk.net

2 Các Vua 4:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 394 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 23:39:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 947 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 10:15:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 681 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 9:41:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 803 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:48:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Pastor Hồ Long
C:8/18/2019; P: 8/20/2019; 271 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 17:44:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 474 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 17:37:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 283 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 12:2:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 338 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 9:40:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2019; 851 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 18:0:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:1-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2019; 702 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 3:14:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 70  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.