VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 895 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 14:36:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Pastor Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 392 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:3:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 909 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 17:24:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 1068 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 11:28:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 1096 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 7:24:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2018; P: 12/28/2018; 854 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 9:27:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2018; P: 12/20/2018; 784 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 12:32:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 8:40:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 373 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 0:55:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 905 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:0:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.